Zgodnie z art. 435kc prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (§1). Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw lub zakładów wytwarzających środki wybuchowe albo posługujących się takimi środkami (§2). Powyższy przepis dotyczy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka (niezależnej od klasycznej odpowiedzialności na zasadzie winy) w związku z działaniem przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sil przyrody. Zagadnienie to stanowi przedmiot licznych rozważań doktryny oraz doczekało się pokaźnego orzecznictwa, z uwagi na jego doniosłe skutki prawne. Osoba poszkodowana w tym reżimie nie musi bowiem wykazywaćCzytaj dalej →

Podstawowym celem pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i  możliwości. Wśród szczegółowych celów pomocy społecznej można wyróżnić: Istotne znaczenie, z punktu widzenia stosowania prawa w zakresie rozstrzygnięć co do przyznania świadczenia, mają ogóle zasady obowiązujące w pomocy społecznej. Podstawową zasadą pomocy społecznej jest zasada pomocniczości (subsydiarności). Powyższa zasada nie została wyartykułowana wprost w ustawie o pomocy społecznej, a wynika z całej konstrukcji (poszczególnych przepisów) na której oparta jest pomoc społeczna. Najogólniej można stwierdzić, że zasada pomocniczości wyraża się w niewyręczaniu jednostki w tym, co może ona wykonać samodzielnie. Znaczenie zasady pomocniczości w pomocy społecznej w ujęciu szczegółowym (w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych) można scharakteryzować w ten sposób, że pomoc społeczna: Zasada niezbędności potrzeb. PomocCzytaj dalej →

Poniżej ciekawa i ważna dla praktyki uchwała Sądu Najwyższego w sprawie z dnia 16 listopada 2023r., III CZP 54/23.   Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej na skutek przedstawienia przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie zagadnienia prawnego: Czy w przypadku wygrania sprawy przez współuczestników materialnych w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanych przez tego samego adwokata lub radcę prawnego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego powinien być przyznany w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika, czy też jego wielokrotności, w zależności od liczby współuczestników, których reprezentował? ewentualnie, w przypadku przyjęcia, że zwrot ten powinien obejmować wynagrodzenie jednego pełnomocnika: W jaki sposób należy zasądzić koszty zastępstwa procesowego należne współuczestnikom materialnym w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., pozostającym w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, reprezentowanych przez tegoCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego (dalej jako „kc”), przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W myśl art. 638 § 1 zd. 1 kc do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zgodnie z art. 556 kc, odnoszącym się do rękojmi przy sprzedaży, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (art. 5561 §1 kc). W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformowałCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 675 § 1 kc po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. W jednej z prowadzonych przez nas spraw, po zakończeniu umowy najmu, najemca nie zwrócił wynajmującemu oddanego mu w najem urządzenia przemysłowego. Najemca odmówił również polubownego zwrotu urządzania. W postępowaniu sąd uwzględnił w całości argumenty podnoszone przez reprezentowanego przez nas wynajmującego i nakazał najemcy wydanie wynajmującemu urządzenia. W okolicznościach sprawy sąd nałożył na wyrok rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest prawomocny, a urządzenie w drodze egzekucji komorniczej wróciło do wynajmującego. Sprawę prowadził radca prawny Krzysztof Karp.  Czytaj dalej →

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.   Informujemy, że Radca Prawny Krzysztof Karp decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie został wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.Czytaj dalej →

W myśl art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa”), wysokość szkody ustala się, z uwzględnieniem art. 69, na podstawie: cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń; ustalenie wysokości szkody na podstawie tych cenników następuje w każdym przypadku niepodejmowania odbudowy, naprawy lub remontu budynku; kosztorysu wystawionego przez podmiot dokonujący odbudowy lub remontu budynku, odzwierciedlającego koszty związane z odbudową lub remontem, określone zgodnie z obowiązującymi w budownictwie zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych – przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia; jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona według wartości rzeczywistej, uwzględnia się również faktyczne zużycie budynku od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody. Jakiekolwiek wątpliwości co do rozumienia art.Czytaj dalej →

Ciekawe orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi, który stwierdził, że wystąpienie przez powódkę córkę z żądaniem opróżnienia przez pozwaną matkę lokalu otrzymanego od niej, jest nadużyciem prawa pociągającym za sobą złamanie zasad współżycia społecznego i jako takie nie zasługuje na ochronę. Prawo własności nie jest nieograniczone i w pewnych okolicznościach dopuszczalne jest jego limitowanie (pełne orzeczenie SO w Łodzi z dnia 1 marca 2022 r., III Ca 1197/20 do którego odsyłam). Odsyłam również do artykułu pod linkiem https://www.prawo.pl/prawo/eksmisja-matki-z-lokalu-jest-niemoralna,515213.htmlCzytaj dalej →

W ubezpieczonym mieszkaniu doszło do szkody zarówno w elementach stałych mieszkania jak i w rzeczach ruchomych. Ubezpieczyciel oszacował wartość szkody, jednak zaprzeczył swojej odpowiedzialność za powstałą szkodę powołując się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pisma przedsądowe wzywające ubezpieczyciela do zapłaty nie przyniosły rezultatu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W następstwie tego ubezpieczyciel zwrócił się do poszkodowanego z propozycją zawarcia ugody. Po negocjacjach strony zawarły satysfakcjonującą strony ugodę. Sprawę prowadził radca prawny Krzysztof Karp.  Czytaj dalej →

Do uszkodzenia pojazdu doszło nie na skutek kolizji drogowej, a w następstwie upadku na samochód ciężkich drzwi magazynowych. W następstwie tego zdarzenia samochód został poważnie uszkodzony. Upadek drzwi na samochód oraz szkoda były bezsporne. Problem pojawił się w momencie, gdy podmioty brane wstępnie pod uwagę jako możliwie odpowiedzialne za szkodę zaczęły odmawiać uznania swojej odpowiedzialności. Była to w pierwszej kolejności osoba, która otwierała drzwi od magazynu, dalej najemca magazynu, potem posiadacz (właściciel) magazynu i wreszcie ubezpieczyciel właściciela magazynu. Pisma przedsądowe wracały z odpowiedzią o kwestionowaniu swojej winy i przerzucaniu odpowiedzialności na innych. Po analizie prawnej, ostatecznie przed sąd pozwany został ubezpieczyciel posiadacza magazynu. Po długiej batalii sądowej, przy zaangażowaniu świadków i biegłych, sąd w całości uznał roszczenie powoda i zasądził od pozwanego ubezpieczyciela pokaźne odszkodowanie. Rozstrzygniecie sądu oparte zostało na podstawie art. 434 kc. ZgodnieCzytaj dalej →