Zgodnie za art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Co się zatem dzieje w przypadku, gdy wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym wykazującym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka, a jednocześnie jedynym majątkiem, z którego możliwa byłaby ewentualna egzekucja, jest nieruchomość wchodząca w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? Zgodnie z art. 9231  §  1  kpc  tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynnościCzytaj dalej →

1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe ma być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te dotyczą także innych dokumentów, które należy sporządzać w postaci elektronicznej i znakować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Niniejsze przekłada się jednocześnie na aspekt postępowania likwidacyjnego, gdzie również obowiązują powyższe zasady. Z drugiej strony wielość i tempo zmian w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o KRS powoduje naturalnie pewną niespójność z przepisami kodeksu spółek handlowych. Fakt ten wymaga zatem pewnej próby praktycznej co do tego, jak sądy rejestrowe będą reagowałyCzytaj dalej →

Pracodawca, jedna z dużych sieci handlowych w Polsce, rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W następstwie powyższego pracownik reprezentowany przez radcę prawnego Krzysztofa Karp wniósł do Sądu Pracy pozew o odszkodowanie. Sprawa zakończyła się satysfakcjonującą dla pracownika ugodą. To już kolejna sprawa, w której skutecznie pomogliśmy pracownikowi i kolejna, która zakończyła się dla pracownika pozytywnym rozstrzygnięciem.Czytaj dalej →

Kolejna, złożona prawnie sprawa o zapłatę za szkody w budynkach gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w dalszym postępowaniu apelacyjnym podzielił wszystkie argumenty przedstawione przez poszkodowanego i zasądził na jego rzecz wysokie odszkodowanie. Wyrok jest prawomocny. To kolejna sprawa prowadzona przez radcę prawnego Krzysztofa Karp zakończona sukcesem w dziedzinie, która stanowi jedno z głównych jego zainteresowań.Czytaj dalej →

Na przedmiotowym blogu dzielimy się czasem z Państwem informacjami odnośnie najciekawszych,  prowadzonych przez nas spraw. Miło mi zatem poinformować, że sukcesem dla mojego Klienta zakończyła się sprawa o uchylenie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nakładającej na niego  obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych. Klient wpisany był do CEIDG, jednak działalności gospodarczej faktycznie nie prowadził. Obalenie domniemania prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z widniejącym wpisem w CEIDG, wymagało przy tym pełnego zaangażowania i właściwego prowadzenia postępowania dowodowego. Istotę zagadnienia prezentuje poniższy tekst, oparty jeszcze na przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zastąpionej przez ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „Ustawa”) osoby prowadząceCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawców kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych, poprzez zapewnienie współpracy geodezyjnej, na przygotowaniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawców przed sądem kończąc. Wnioskodawcom, a jednocześnie prawnym właścicielom serdecznie gratuluję.Czytaj dalej →

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 28 listopada 2014 r. Przedmiotowa nowelizacja umożliwiła m.in., po spełnieniu określonych warunków, wszczęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem nowelizacji było stworzenie podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku oraz tych, które ze względu na różnorodne komplikacje ich sytuacji faktyczno-prawnej nie miały możliwości doprowadzenia do wykreślenia podmiotu w trybie zwykłym tj. po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania likwidacyjnego. Mimo tego, że od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o KRS minęło już sporo czasu, wykreślenie podmiotu w trybie nowej procedury nie jest łatwe. Sądy Rejestrowe bardzo uważnie weryfikują bowiem to, czy chęć skorzystania z nowych (uproszczonych i tanich) rozwiązań nie jest nadużyciem zmierzającym do obejściaCzytaj dalej →

Miło mi poinformować, że zakończyła się międzynarodowa transakcja zmian własnościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transakcja obejmowała przesunięcia udziałowe pomiędzy podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku. Proces ten z uwagi na przenikanie się prawa różnych jurysdykcji oraz konieczności uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń wymagał ponadprzeciętnego zaangażowania. Cała procedura trwała około pięciu miesięcy. Radca prawny Krzysztof Karp reprezentował w przedmiotowej sprawie m.in spółkę prawa niemieckiego. Zmiany własnościowe zostały pomyślnie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wartość transakcji stanowi tajemnicę handlową. Nowym udziałowcom życzę sukcesów.Czytaj dalej →