Możliwość żądania zniesienia współwłasności stanowi jedno z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Jest to prawo którego współwłaściciel nie może się zrzec. Zniesienie współwłasności możliwe jest co do całości lub części prawa i poza pewnymi wyjątkami może nastąpić w każdym czasie. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy, jak również orzeczenia sądu. Umowa, która stanowi czynność prawną zawartą pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami nie wymaga co do zasady szczególnej formy (inaczej, przykładowo przy zniesieniu współwłasności nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego). Zniesienia współwłasności w drodze umownej strony mogą dokonać w sposób dowolny, tak aby przyjęte w umowie postanowienia nie naruszały obowiązujących przepisów prawa. Drugim rozwiązaniem jest powództwo sądowe o zniesienie współwłasności, przysługujące każdemu współwłaścicielowi. Zniesienie współwłasności może przykładowo polegać na fizycznym podziale rzeczy pomiędzy współwłaścicieli, przyznaniu jednemu ze współwłaścicieli całości prawCzytaj dalej →

Powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego określonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła z pozwanym umowę o świadczenie usług polegającą na krótkotrwałym najmie samochodów. W następstwie tego powódka wystawiła pozwanemu z tytułu świadczonych usług fakturę VAT, a wobec braku jej zapłaty, wystąpiła na drogę postępowania sądowego. W odpowiedzi na pozew pozwany, reprezentowany przez radcę prawnego Krzysztofa Karp, przedstawiając liczne argumenty i dowody wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany oświadczył, że nigdy nie korzystał z usług powódki i nigdy nie zawierał z nią żadnej umowy, a skierowane przeciwko pozwanemu powództwo jest następstwem oszustwa dokonanego przez osoby trzecie przy użyciu danych osobowych pozwanego. W przedmiotowej sprawie Sąd stwierdził, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że pozwany padł ofiarą przestępstwa, w ramach którego, wskutekCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego (dalej jako „kc”), przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W myśl art. 638 § 1 zd. 1 kc do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zgodnie z art. 556 kc, odnoszącym się do rękojmi przy sprzedaży, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (art. 5561 §1 kc). W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformowałCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 675 § 1 kc po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. W jednej z prowadzonych przez nas spraw, po zakończeniu umowy najmu, najemca nie zwrócił wynajmującemu oddanego mu w najem urządzenia przemysłowego. Najemca odmówił również polubownego zwrotu urządzania. W postępowaniu sąd uwzględnił w całości argumenty podnoszone przez reprezentowanego przez nas wynajmującego i nakazał najemcy wydanie wynajmującemu urządzenia. W okolicznościach sprawy sąd nałożył na wyrok rygor natychmiastowej wykonalności. Wyrok jest prawomocny, a urządzenie w drodze egzekucji komorniczej wróciło do wynajmującego. Sprawę prowadził radca prawny Krzysztof Karp.  Czytaj dalej →

W ubezpieczonym mieszkaniu doszło do szkody zarówno w elementach stałych mieszkania jak i w rzeczach ruchomych. Ubezpieczyciel oszacował wartość szkody, jednak zaprzeczył swojej odpowiedzialność za powstałą szkodę powołując się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pisma przedsądowe wzywające ubezpieczyciela do zapłaty nie przyniosły rezultatu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W następstwie tego ubezpieczyciel zwrócił się do poszkodowanego z propozycją zawarcia ugody. Po negocjacjach strony zawarły satysfakcjonującą strony ugodę. Sprawę prowadził radca prawny Krzysztof Karp.  Czytaj dalej →

O tym, że niektóre banki niesłusznie odmawiają zwrotu prowizji pisaliśmy tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji-sad-wydal-nakaz-zaplaty-przeciwko-bankowi-handlowemu-w-warszawie/) i tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji/). W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Karp Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał wyrok,  w którym zobowiązał Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), aby zwrócił proporcjonalną część prowizji w związku ze wcześniejszą spłatą pożyczki przez powoda. Sąd nie uwzględnił tym samym argumentów Banku podniesionych w sprzeciwie od nakazu zapłaty i w dalszych pismach procesowych. Sąd w ustnych motywach takiego rozstrzygnięcia m.in stwierdził, że zwrot prowizji należy się konsumentowi niezależnie od tego czy umowa pożyczki została zawarta przed wydaniem wyroku przez TSUE w dniu 1 września 2019 r. (C-383/18), czy też po jego wydaniu. Sąd podzielił tym samym argumenty podnoszone m.in. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (III CZP 45/19), jak również argumenty podnoszone w orzeczeniach sądów powszechnych w podobnychCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Sprawa była o tyle ciekawa, że wniosek dotyczył zarówno zasiedzenia udziałów w nieruchomości jak również fizycznie wydzielonej części nieruchomości. Sąd stwierdził przy tym zasiedzenie w dobrej wierze tj. po dwudziestu latach samoistnego posiadania. W sprawie zostali przesłuchani liczni świadkowie oraz dopuszczony został dowód z opinii biegłego geodety. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawcę kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych na sporządzeniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawcy przed sądem kończąc. Wnioskodawcy, a jednocześnie prawnemu właścicielowi gratuluję.  Czytaj dalej →

Kolejna sprawa zakończona po myśli mojego klienta. W tym przypadku chodziło o proces wytoczony przez darczyńcę o zobowiązanie mojego klienta (obdarowanego) do złożenia oświadczenia woli o zwrotnym przeniesieniu nieruchomości na darczyńcę w związku ze złożeniem przez darczyńcę oświadczenia o odwołaniu darowizny. Sprawa wymagała dużego zaangażowania. Toczyła się przed Sądem Okręgowym, a następnie na skutek złożonej przez nas apelacji przed Sądem Apelacyjnym. Ostatecznie Sąd Apelacyjny oddalił powództwo. W obszernym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił w pełni zarzuty podniesione przez nas w apelacji. Sąd Apelacyjny zwrócił w szczególności uwagę na wyrażane w orzecznictwie poglądy, zgodnie z którymi ocena zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności winna być dokonywana z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów i charakteru konkretnych relacji między obdarowanym a darczyńcą, jak i że odwołanie darowizny na podstawie art. 898 § 1 kc uzasadnia tylko takie zachowanie obdarowanego, które cechuje się znacznym nasileniem złej woli, skierowaneCzytaj dalej →

Zgodnie za art. 787 kpc tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Co się zatem dzieje w przypadku, gdy wierzyciel nie dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym wykazującym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka, a jednocześnie jedynym majątkiem, z którego możliwa byłaby ewentualna egzekucja, jest nieruchomość wchodząca w skład wspólności majątkowej małżeńskiej? Zgodnie z art. 9231  §  1  kpc  tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjneCzytaj dalej →

1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe ma być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te dotyczą także innych dokumentów, które należy sporządzać w postaci elektronicznej i znakować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Niniejsze przekłada się jednocześnie na aspekt postępowania likwidacyjnego, gdzie również obowiązują powyższe zasady. Z drugiej strony wielość i tempo zmian w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o KRS powoduje naturalnie pewną niespójność z przepisami kodeksu spółek handlowych. Fakt ten wymaga zatem pewnej próby praktycznej co do tego, jak sądy rejestrowe będą reagowały na wnioski składane przez spółki w postępowaniuCzytaj dalej →