O tym, że niektóre banki niesłusznie odmawiają zwrotu prowizji pisaliśmy tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji-sad-wydal-nakaz-zaplaty-przeciwko-bankowi-handlowemu-w-warszawie/) i tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji/). W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Karp Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał wyrok,  w którym zobowiązał Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), aby zwrócił proporcjonalną część prowizji w związku ze wcześniejszą spłatą pożyczki przez powoda. Sąd nie uwzględnił tym samym argumentów Banku podniesionych w sprzeciwie od nakazu zapłaty i w dalszych pismach procesowych. Sąd w ustnych motywach takiego rozstrzygnięcia m.in stwierdził, że zwrot prowizji należy się konsumentowi niezależnie od tego czy umowa pożyczki została zawarta przed wydaniem wyroku przez TSUE w dniu 1 września 2019 r. (C-383/18), czy też po jego wydaniu. Sąd podzielił tym samym argumenty podnoszone m.in. w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r. (III CZP 45/19), jak również argumenty podnoszone w orzeczeniach sądów powszechnych w podobnychCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą (dalej jako „Ustawa”). W jednej z prowadzonych przez radcę prawnego Krzysztofa Karp sprawie, bank odmówił zwrotu proporcjonalnej części prowizji, w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki. Odmowa wypłaty części prowizji, a także wyjaśnienia banku odnośnie braku podstaw do takiej wypłaty są nieprzekonujące, sprzeczne z literalnym brzemieniem art. 49 ust. 1 Ustawy, a także jego wykładnią instytucji unijnych oraz krajowych. TSUE w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18) wprost wskazał, że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, któreCzytaj dalej →