Prowadzę sprawy, których celem jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, często poprzez dążenie do wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Problem niezgodności między stanem prawnym wynikającym z dokumentów czy księgi wieczystej, a stanem posiadania prowadzącym do zasiedzenia jest w dalszym ciągu sprawą powszechną. Stan ten może wynikać z różnych i często złożonych okoliczności. Rozbieżność ta może być skutkiem nieformalnego przeniesienia własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego. Może to być również wejście w posiadanie nieruchomości bez sprzeciwu po stronie  właściciela. Często także nieuregulowany stan prawny wynika ze stosunków spadkobrania, gdzie jeden lub kilku spadkobierców posiada nieruchomość spadkową od lat, przy braku zainteresowania nią przez pozostałych spadkobierców.   Przez zasiedzenie można nabyć przede wszystkim prawo własność nieruchomości, ale również własność rzeczy ruchomych. Do zasiedzenia prawa własności nieruchomościCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Sprawa była o tyle ciekawa, że wniosek dotyczył zarówno zasiedzenia udziałów w nieruchomości jak również fizycznie wydzielonej części nieruchomości. Sąd stwierdził przy tym zasiedzenie w dobrej wierze tj. po dwudziestu latach samoistnego posiadania. W sprawie zostali przesłuchani liczni świadkowie oraz dopuszczony został dowód z opinii biegłego geodety. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawcę kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych na sporządzeniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawcy przed sądem kończąc. Wnioskodawcy, a jednocześnie prawnemu właścicielowi gratuluję.  Czytaj dalej →

W myśl uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. (III CZP 77/16) właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Nie sposób zgodzić się jednak z takim zapatrywaniem, w szczególności jeśli chodzi właśnie o służebność przesyłu. Pogląd taki nie ma bowiem żadnej podstawy w ustawie. Poniżej cytuję w całości glosę krytyczną do w/w uchwały.   Warciński Michał, Wynagrodzenie za wykonywanie służebności bez tytułu prawnego w czasie biegu terminu zasiedzenia służebności. Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2016 r., III CZP 77/16, Opublikowano: PS 2019/1/105-111 Autor: Warciński Michał, Notka bibliograficzna: Glosa krytyczna TEZA 1 aktualna Zasiedzenie nie ma na celu wspierania bezprawia; nie jest sposobem na nabywanie prawa cudzym kosztem. Jest natomiast, co prawda budzącą wątpliwości moralne, ale użyteczną instytucją zapewniającąCzytaj dalej →

Poniżej fragment z uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2019 r., I Ca 472/18, w sprawie o rozgraniczenie. Odsyłam przy tym do całej treści uzasadnienia, w szczególności w zakresie roli jaką odgrywa w postępowaniu rozgraniczeniowym biegły geodeta. Rozgraniczenia nieruchomości dokonuje się w postępowaniu administracyjnym (art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), które zakończone zostaje wydaniem decyzji (art. 33 ust. 1) lub postanowienia o umorzeniu w razie zawarcia ugody. Wyjątek dotyczy rozgraniczenia jako przesłanki rozstrzygnięcia sporu o własność lub o wydanie nieruchomości (art. 36). W sprawach podlegających trybowi administracyjnemu przewidziane zostały sytuacje, w których otwiera się droga sądowa (art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2). Przekazanie sprawy administracyjnej do rozpoznania sądowi następuje z urzędu, jeżeli nie było podstaw do wydania decyzji,Czytaj dalej →

Osoba, która odziedziczyła nieruchomość, nie będzie musiała czekać 5 lat, żeby ją sprzedać i nie płacić podatku dochodowego. Taka jest propozycja Ministerstwa Finansów w zakresie nowelizacji ustawy o PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Według obowiązującego prawa chcąc sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności zapłaty PIT, trzeba odczekać 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca. Według nowej propozycji czas ten ma być liczony od daty nabycia nieruchomości lub jej wybudowania przez spadkodawcę. Powyższe przekłada się często praktycznie na prowadzone przeze mnie liczne sprawy w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Mianowicie, postanowienie w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że potwierdza ono jedynie stan prawny, który już nastąpił. Zasiedzenie może zatem nastąpić zarówno na rzecz osoby żyjącej jakCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawców kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych, poprzez zapewnienie współpracy geodezyjnej, na przygotowaniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawców przed sądem kończąc. Wnioskodawcom, a jednocześnie prawnym właścicielom serdecznie gratuluję.Czytaj dalej →