Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

Prawo Cywilne

Umowy

 • Sporządzanie i negocjowanie umów tak nazwanych jak i nienazwanych, dostosowanych w pełni do potrzeb klienta,
 • Sporządzanie projektów listów intencyjnych, porozumień, ugód,
 • Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych,
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • Prowadzenie w pełnym zakresie spraw wynikających z niewykonania, bądź nienależytego wykonania umów.

Odszkodowania

 • Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu szkód na mieniu i osobie,
 • Sprawy z zakresu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • Sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych.

Własność Nieruchomości

 • Pomoc prawna przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 • Rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości,
 • Umowy z zakresu ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – hipoteki, użytkowania, służebności.

Prawo Spadkowe

 • Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem testamentowym i ustawowym,
 • Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku oraz działem spadku,
 • Prowadzenie spraw o zachowek.

Windykacja Należności

 • Kompleksowa obsługa w zakresie windykacji należności począwszy od wstępnych negocjacji z dłużnikiem, dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, na komorniczej egzekucji kończąc.

Prawo rodzinne

 • Prowadzenie spraw małżeńskich, dotyczących zawarcia małżeństwa, małżeńskich ustrojów majątkowych oraz ustania małżeństwa (rozwód, separacja, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa),
 • Prowadzenie spraw ze stosunków między rodzicami i dziećmi.

Prawo Pracy

 • Sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zwolnień grupowych,
 • Reprezentacja przed sądem zarówno pracodawcy jak i pracownika w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Prawo korporacyjne

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Doradztwo w zakresie rejestracji i likwidacji spółek,
 • Sporządzanie projektów umów, statutów, aktów założycielskich spółek,
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Pomoc w uzyskiwaniu potrzebnych zezwoleń i koncesji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • Bieżąca obsługa spółek, w tym obsługa organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia,
 • Sporządzanie opinii, umów i innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółki,
 • Reprezentacja przed sądem w wszelkich relacjach łączących spółkę z osobami trzecimi oraz spółkę ze wspólnikami.

Procedura Cywilna

W działalności Kancelarii szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia związane procedurą cywilną. Sprawne poruszanie się w zawiłości postępowania cywilnego jest kluczem do realizacji praw wynikających z prawa materialnego. Można mieć bowiem ogólnie pojętą rację, jednak przegrać sprawę z uwagi na błędy proceduralne. Odwrotnie, można stać na przegranej pozycji, jednak przy umiejętnym poruszaniu się w zawiłościach procedury zakończyć sprawę sukcesem. Dlatego ta właśnie dziedzina stanowi szczególne źródło naszych zainteresowań.

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • stałą oraz doraźną obsługę prawną przedsiębiorców i osób indywidualnych,
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów, innych dokumentów prawnych,
 • uczestnictwo w negocjacjach oraz mediacji,
 • reprezentację klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej oraz w postępowaniach egzekucyjnych.