Krzysztof KarpRadca prawny, założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe Studium Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek oraz podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał również dyplom Center for American Law Studies prowadzonego przez University of Florida w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski. W roku 2011 wpisany został na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako współpracownik renomowanych kancelarii prawnych, radca prawny dużej międzynarodowej korporacji oraz jako radca prawny jednostki sektora finansów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa. Do dziedzin jego zainteresowań należą w szczególności prawo cywilne oraz zagadnienia procedury cywilnej.

Czytaj dalej →

Radca prawny Krzysztof Karp posiada bogate doświadczenie praktyczne. Od początku źródłem jego zainteresowań było prawo cywilne oraz prawo gospodarcze, które to dziedziny nieustannie zgłębiał i stosował w praktyce jako pracownik kilku renomowanych warszawskich kancelarii prawnych. Jako radca prawny jednostki sektora finansów publicznych sporządzał oraz opiniował umowy o wielkiej wartości oraz o strategicznym znaczeniu dla projektów związanych z szerokorozumianą informatyzacją państwa. Praca ta wymagała wszechstronności, wyjątkowej odpowiedzialności oraz rozumienia nie tylko aspektów prawa cywilnego, prawa umów czy ogólnie pojętego prawa gospodarczego, ale również innych dziedzin prawa jak chociażby prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii czy prawa zamówień publicznych. Radca prawny Krzysztof Karp zajmuje się m.in. obsługą prawną dużej spółki o międzynarodowym znaczeniu, zatrudniającej średniorocznie ponad stu pracowników i osiągającej roczne obroty na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Ze względu na skalę działania spółki oraz przenikanie się w jej działaniu różnych porządków prawnych praca ta wymaga również dużej wiedzy oraz szerokiego postrzegania przedkładanych do analizy zagadnień prawnych.

Radca prawny Krzysztof Karp posiada również bogate doświadczenie procesowe. Procedura cywilna stanowi przy tym kolejne źródło jego specjalizacji. Doświadczenie to wyraża się w pokaźnej liczbie prowadzonych spraw sądowych zarówno przed sądami rejonowymi, sądami wyższych instancji oraz Sądem Najwyższym. Doświadczenie to wyraża się ponadto w niezliczonej ilości sporządzonych pism procesowych i pozaprocesowych, w tym wszelkiego rodzaju pozwów, apelacji czy skarg kasacyjnych.

Radca prawny Krzysztof Karp przez wiele lat uprawiał wyczynowo tenis ziemny. Jest instruktorem tenisa ziemnego. Zajmował się również szkoleniem młodych adeptów w tej dyscyplinie sportu. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa. Wszystko to, niejako w sposób naturalny, doprowadziło do jego zainteresowania dziedziną prawa sportowego, której tajniki zgłębia na marginesie swoich głównych zainteresowań i specjalizacji prawnych. Przeprowadził wiele szkoleń związanych z tematyką prawa sportowego. Prowadzi szkolenia z prawa sportowego dla młodych sportowców Sportowej Akademii Veolii.

Radca prawny Krzysztof Karp świadczy również pomoc prawną w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej organizowanej przez Państwo. Oprócz możliwości udzielenia pomocy prawnej osobom najbardziej potrzebującym, których nie stać często na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej, interakcja z olbrzymią ilością spraw o różnej tematyce prawnej stanowi również nieocenione źródło rozwoju zawodowego radcy prawnego.

Niezależnie od powyższego, radca prawny Krzysztof Karp, uczestniczył w wielu innych projektach które charakteryzowały się złożonością materii prawnej oraz wymagały ponadprzeciętnego zaangażowania i stanowiły jednocześnie nieocenione źródło wiedzy praktycznej. Można przy tym wymienić dla przykładu:

 • obsługę dużej międzynarodowej spółki zajmującej się m.in zarządzeniem warszawskimi centrami handlowymi,
 • obsługa dużej międzynarodowej spółki branży kurierskiej,
 • obsługę znanej i cenionej fundacji sportowej,
 • zasądzenie na rzecz klienta wysokiego odszkodowania w związku ze sprzedażą na jego rzecz używanego samochodu z licznymi wadami fizycznymi,
 • doprowadzenie do korzystnego dla klienta podziału majątku dorobkowego małżonków w sprawie o złożonym stanie faktycznym i prawnym,
 • doprowadzenie do zasiedzenia prawa własności nieruchomości na rzecz klienta w sprawie z udziałem kilku uczestników mających różne oczekiwania procesowe,
 • doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz klienta w sprawie o odwołanie darowizny przy złożonym stanie faktycznym sprawy,
 • pomoc klientowi w uzyskaniu odszkodowania za szkody poniesione w związku z wypadkiem związanym z uprawianiem sportu,
 • doprowadzenie do pełnego zaspokojenia wierzytelności klienta poprzez procedurę sądową oraz postępowanie egzekucyjne w sprawie, w której dłużnik wszelkimi dostępnymi metodami próbował udaremnić skuteczną egzekucję przeciwko niemu,
 • doprowadzenie do likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ze skomplikowaną sytuacją prawno-właścicielską spółki i rygorystycznymi postanowieniami umowy,
 • doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia na rzecz klienta-pracodawcy w sprawie dotyczącej wypowiedzenia umowy o pracę osoby zatrudnionej na kierowniczym stanowisku, zakończonej ostatecznie przed Sądem Najwyższym,
 • uzyskanie odszkodowania na rzecz pracownika zwolnionego niesłusznie przez pracodawcę w trybie bez wypowiedzenia z winy pracownika,
 • doprowadzenie do uwolnienia się klienta od konieczności zapłaty ceny za używanie samochodu zastępczego w czasie naprawy samochodu własnego, który ucierpiał w wypadku spowodowanym z winy innego uczestnika ruchu,
 • uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela na rzecz klienta za szkodę powstałą w związku z pożarem w gospodarstwie rolnym.