Możliwość żądania zniesienia współwłasności stanowi jedno z podstawowych uprawnień współwłaścicieli. Jest to prawo którego współwłaściciel nie może się zrzec. Zniesienie współwłasności możliwe jest co do całości lub części prawa i poza pewnymi wyjątkami może nastąpić w każdym czasie. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy, jak również orzeczenia sądu. Umowa, która stanowi czynność prawną zawartą pomiędzy wszystkimi współwłaścicielami nie wymaga co do zasady szczególnej formy (inaczej, przykładowo przy zniesieniu współwłasności nieruchomości, wymagana jest forma aktu notarialnego). Zniesienia współwłasności w drodze umownej strony mogą dokonać w sposób dowolny, tak aby przyjęte w umowie postanowienia nie naruszały obowiązujących przepisów prawa. Drugim rozwiązaniem jest powództwo sądowe o zniesienie współwłasności, przysługujące każdemu współwłaścicielowi. Zniesienie współwłasności może przykładowo polegać na fizycznym podziale rzeczy pomiędzy współwłaścicieli, przyznaniu jednemu ze współwłaścicieli całości prawCzytaj dalej →

Postępowanie pojednawcze („postępowanie”) jest postępowaniem sądowym prowadzonym przed wniesieniem pozwu, którego celem jest rozwiązanie sporu w drodze ugody. Kodeks postępowania cywilnego ukształtował postępowanie pojednawcze jako postępowanie samodzielne, które może (lecz nie musi) poprzedzać proces i fakultatywne w tym znaczeniu, że inicjatywa jego wszczęcia zależy od woli zainteresowanej strony, co oznacza, że nie może być ono wszczęte z urzędu. Postępowanie ma liczne zalety. Przede wszystkim jest ono postępowaniem do maksimum odformalizowanym. Postępowanie jest dopuszczalne we wszystkich sprawach cywilnych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, za wyjątkiem tych, których charakter na to nie zezwala (np. rozwód). Postępowanie inicjuje się poprzez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, w którym strona zwięźle przedstawia sporne zagadnienie. Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł (w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł)Czytaj dalej →