W myśl art. 40 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (dalej jako „Ustawa) 1. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. 2. Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej 3. Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Ustawa przewiduje kilka rodzajów zasiłków przeznaczonych na konkretny cel. Jedynym z nich jest zasiłek celowy przyznany na pokrycie strat wynikających ze zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 Ustawy). Prawo do zasiłku celowego na pokrycie strat wynikających ze zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej jest niezależne od kryterium dochodowego (art. 8 ust. 1 Ustawy). PoniesioneCzytaj dalej →

Temat ten był już poruszany na naszym blogu. Jest to temat ważny więc przypominamy. Obowiązek spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela aktualizuje się w razie zaistnienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z wypadkiem ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie, jako zdarzenie losowe. Zakres jego odpowiedzialności wyznacza wysokość szkody z ograniczeniem do wysokości sumy ubezpieczenia. Jest to więc świadczenie odszkodowawcze, tak określone przez ustawę. Natomiast zasiłek celowy z art. 40 u.p.s., chociaż może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od kryterium dochodowego, to w świetle zasad ogólnych udzielania świadczeń w ramach pomocy społecznej wyrażonych w art. 2 i 3 u.p.s. służy umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości – tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r. (IVCzytaj dalej →

Zasiłek celowy w kwocie do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych przyznaje się rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej poniosły straty i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo poszkodowani mogą uzyskać zasiłek celowy w kwocie do 100.000 zł na remont budynku (lokalu mieszkalnego), który został uszkodzony w wyniku nawałnicy. Ponadto zasiłek celowy w kwocie do 200.000 zł na odbudowę, odtworzenie w innym miejscu lub zakup (wraz z gruntem) budynku (lokalu mieszkalnego) albo zakup działki budowlanej przyznaje się rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, których budynek (lokal mieszkalny) został uszkodzony lub zniszczony. Szczegółowe zasady przyznawania zasiłków celowych określone zostały w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. znak DOLiZK-IV-775-1/2016; piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniaCzytaj dalej →