Temat ten był już poruszany na naszym blogu. Jest to temat ważny więc przypominamy. Obowiązek spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela aktualizuje się w razie zaistnienia szkody pozostającej w związku przyczynowym z wypadkiem ubezpieczeniowym przewidzianym w umowie, jako zdarzenie losowe. Zakres jego odpowiedzialności wyznacza wysokość szkody z ograniczeniem do wysokości sumy ubezpieczenia. Jest to więc świadczenie odszkodowawcze, tak określone przez ustawę. Natomiast zasiłek celowy z art. 40 u.p.s., chociaż może być przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od kryterium dochodowego, to w świetle zasad ogólnych udzielania świadczeń w ramach pomocy społecznej wyrażonych w art. 2 i 3 u.p.s. służy umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki i możliwości – tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r. (IV CSK 265/16). Innymi i prostymi słowy – odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia jest niezależne od wypłaconego już zasiłku celowego. Co do zasady zatem, poszkodowani, którzy otrzymali zasiłki celowe na odbudowę swoich domostw mogą i powinni również realizować swoje roszczenia wobec ubezpieczycieli z tytułu zawartych przez nich umów ubezpieczenia. Radca prawny Krzysztof Karp od wielu lat skutecznie pomaga poszkodowanym uzyskać od ubezpieczycieli należne im odszkodowanie.