Likwidacja i wykreślenie z rejestru spółki z o.o. po zamianie przepisów w zakresie elektronicznego sprawozdania finansowego

1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe ma być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te dotyczą także innych dokumentów, które należy sporządzać w postaci elektronicznej i znakować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Niniejsze przekłada się jednocześnie na aspekt postępowania likwidacyjnego, gdzie również obowiązują powyższe zasady. Z drugiej strony wielość i tempo zmian w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o KRS powoduje naturalnie pewną niespójność z przepisami kodeksu spółek handlowych. Fakt ten wymaga zatem pewnej próby praktycznej co do tego, jak sądy rejestrowe będą reagowały na wnioski składane przez spółki w postępowaniu w przedmiocie likwidacji i wykreślenia z rejestru. Radca prawny Krzysztof Karp przeszedł praktycznie przez tę drogę, gdzie przeprowadził likwidację kolejnej już spółki z o.o. i dokonał jej wykreślenia z rejestru – tym razem jednak już po zmianie w/w przepisów.