Do uszkodzenia pojazdu doszło nie na skutek kolizji drogowej, a w następstwie upadku na samochód ciężkich drzwi magazynowych. W następstwie tego zdarzenia samochód został poważnie uszkodzony. Upadek drzwi na samochód oraz szkoda były bezsporne. Problem pojawił się w momencie, gdy podmioty brane wstępnie pod uwagę jako możliwie odpowiedzialne za szkodę zaczęły odmawiać uznania swojej odpowiedzialności. Była to w pierwszej kolejności osoba, która otwierała drzwi od magazynu, dalej najemca magazynu, potem posiadacz (właściciel) magazynu i wreszcie ubezpieczyciel właściciela magazynu. Pisma przedsądowe wracały z odpowiedzią o kwestionowaniu swojej winy i przerzucaniu odpowiedzialności na innych. Po analizie prawnej, ostatecznie przed sąd pozwany został ubezpieczyciel posiadacza magazynu. Po długiej batalii sądowej, przy zaangażowaniu świadków i biegłych, sąd w całości uznał roszczenie powoda i zasądził od pozwanego ubezpieczyciela pokaźne odszkodowanie. Rozstrzygniecie sądu oparte zostało na podstawie art. 434 kc. ZgodnieCzytaj dalej →

Sprawa o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia komunikacyjnego OC sprawcy zakończona sukcesem. Sprawa była złożona z tego przede wszystkim względu, że sprawca wypadku drogowego oddalił się z miejsca zdarzenia i nie został ostatecznie ustalony. Sprawa wymagała zatem mocnego zaangażowania wobec samego ubezpieczyciela odpowiedzialnego z tytułu polisy OC, jak również podejmowania właściwych czynności w toczącym się postępowaniu karym dotyczącym zaistniałego zdarzenia drogowego. Ostatecznie ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie za zniszczone mienie z polisy OC właściciela pojazdu.Czytaj dalej →

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie. Sąd Najwyższy wskazał m.in., że z przepisu art. 361 § 2 k.c. wynika obowiązek pełnej kompensacji szkody. Wartość samochodu po jego naprawie to nic innego, jak jego wartość rynkowa. Ponieważ wartość ta w wyniku uszkodzenia, choć później wyeliminowanego, zmalała w stosunku do tej, jaką pojazd ten miałby na rynku, gdyby nie został uszkodzony, to kompensata powinna obejmować nie tylko koszty naprawy, ale także tę różnicę wartości.Czytaj dalej →

W myśl art. 23 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa”), posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („OC”) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia – art. 34 Ustawy. Zgodnie natomiast z art. 35 Ustawy ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z ruchemCzytaj dalej →

Odszkodowanie za ułamany implant. Kobieta kupowała systematycznie „Daktyle suszone bez pestki” jednej i tej samej marki. Pewnego dnia, gdy ugryzła jeden z owoców, wyłamała protezę zęba wstawionego kilka lat wcześniej. Daktyl miał pestkę. O zdarzenie kobieta obwiniła producenta, który nie poinformował na opakowaniu, że produkt może zawierać pestki. Kobieta wystąpiła przeciwko producentowi o odszkodowanie za koszty leczenia oraz zadośćuczynienie. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uznał roszczenie kobiety, a Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Sąd zobowiązał producenta do zapłaty 1.600 zł odszkodowania oraz 4.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę. Za podstawę prawną odpowiedzialności producenta Sądy wskazały przepis art. 4491 § 1 kc. Zgodnie z tym przepisem, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. [Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 styczniaCzytaj dalej →

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.  Nabywca może go jednak zbyć na rzecz kolejnej osoby przed upływem 30 dniowego terminu bez jego zawiadamiania. Kolejny następca prawny może ponownie przenieść własność pojazdu na rzecz dalszej osoby również nie dokonując jego przerejestrowania. Słowem, pojazd może prawnie i bez naruszenia przepisu przechodzić z jednego na kolejnego nabywcę bez obowiązku zgłoszenia.  Ostatni właściciel, który zgłosi wreszcie nabycie pojazdu do starosty, będzie zobowiązany przedstawić mu ciągłość umów dokumentujących przenoszenie własności, tak, aby możliwym było wpisanie tego ostatniego właściciela jako uprawnionego do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Przedstawiając powyższe obrazowo można wskazać na taki przykład, gdzie podmiot A (np. firma leasingowa) kupujeCzytaj dalej →

Często stosowaną klauzulą w ubezpieczeniach na życie jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku, a kierowca prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Nie zawsze jednak kierowanie pojazdem bez uprawnień, przy zastrzeżeniu takiej klauzuli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, oznacza utratę odszkodowania. Rozpatrywana przed sądem sprawa dotyczyła wypłaty odszkodowania z polisy na życie kierującego, który poniósł śmierć w wypadku motocyklowym i który jednocześnie nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Powołany do sprawy biegły stwierdził jednak, że przyczyną wypadku był stan nawierzchni drogi i brak właściwej informacji ostrzegającej przed głębokimi koleinami. To zatem nie brak uprawnień do kierowania pojazdem był przyczyną wypadku i śmierci kierującego, a zły stan drogi i niewłaściwe na niej oznaczenia. Sąd pierwszej instancji odmówił co prawda wypłaty odszkodowania, jednak w instancji odwoławczej Sąd uznał, że w przedmiotowym stanie faktycznym ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.Czytaj dalej →