Ilu jest właścicieli pojazdu? – historiapojazdu.gov.pl

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.  Nabywca może go jednak zbyć na rzecz kolejnej osoby przed upływem 30 dniowego terminu bez jego zawiadamiania. Kolejny następca prawny może ponownie przenieść własność pojazdu na rzecz dalszej osoby również nie dokonując jego przerejestrowania. Słowem, pojazd może prawnie i bez naruszenia przepisu przechodzić z jednego na kolejnego nabywcę bez obowiązku zgłoszenia.  Ostatni właściciel, który zgłosi wreszcie nabycie pojazdu do starosty, będzie zobowiązany przedstawić mu ciągłość umów dokumentujących przenoszenie własności, tak, aby możliwym było wpisanie tego ostatniego właściciela jako uprawnionego do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu.

Przedstawiając powyższe obrazowo można wskazać na taki przykład, gdzie podmiot A (np. firma leasingowa) kupuje u dealera nowy samochód. Samochód zostaje zarejestrowany, gdzie w karcie pojazdu wpisany jest podmiot A. Następnie podmiot A sprzedaje tenże pojazd na rzecz podmiotu X, podmiot X na rzecz podmiotu Y, a podmiot Y na osobę Z. Osoba Z zgłasza do starosty nabycie pojazdu i przedstawia w tym celu umowy przeniesienia własności pomiędzy podmiotem A i podmiotem X, podmiotem X i podmiotem Y oraz pomiędzy pomiotem Y a osobą Z. Starosta rejestruje pojazd na osobę Z. Prawnie samochód miał 4 właścicieli (podmiot A, podmiot X, podmiot Y oraz osoba Z). W karcie pojazdu wpisany będzie natomiast tylko podmiot A, który kupując samochód od dealera zarejestrował pojazd oraz osoba Z, która również zgłosiła nabycie pojazdu do starosty. Generując raport ze strony historiapojazdu.gov.pl, również otrzymamy informację, że pojazd miał 2 właścicieli, co jest w tym przypadku niezgodne z rzeczywistością.

I załóżmy dalej, że osoba Z zechce w przyszłości sprzedać nasz przykładowy samochód i w ogłoszeniu o sprzedaży poinformuje, że jest 2 właścicielem pojazdu. Dla nabywcy informacja o ilości  właścicieli pojazdu jest istotna głównie dlatego, że podmiotami, które nie przerejestrowują pojazdów są często pośrednicy, którzy zajmują się profesjonalnie obrotem samochodami używanymi. Nabywają oni pojazdy, aby doprowadzić je w krótkim czasie do sprawności (naprawy blacharskie, lakiernicze i inne), tak, aby odsprzedać pojazd z odpowiednim zyskiem. Jeżeli zatem sprzedawca w osobie Z nie poinformuje nabywcy o fakcie, że jest on prawnie 4 jego właścicielem to kupujący nie dowie się (lub będzie miał utrudnioną ku temu możliwość) jakie jest faktyczne pochodzenie pojazdu. Dodatkowo na historiapojazdu.gov.pl zostanie on błędnie uświadomiony, że pojazd miał 2 właścicieli, a sprzedający Z jest wiarygodny, a ogłoszenie o sprzedaży odpowiada prawdzie.

Trzeba zaznaczyć przy tym, że historiapojazdu.gov.pl jest dobrym rozwiązaniem. Jednak podniesiona w tym wpisie kwestia odnośnie liczby właścicieli pojazdu powinna być rozwiązana w inny sposób. W  taki mianowicie, który będzie pokazywał, że oprócz osoby, która zarejestrowała pojazd, będą widniały w bazie także inne osoby, które były prawnymi właścicielami pojazdu, a które nie zgłosiły tego faktu do starosty. Tym samym, informacja znajdująca się na historiapojzadu.gov.pl w zakresie ilości właścicieli choć przydatna, to czasem może ona nie odpowiadać rzeczywistości, a nabywca powinien brać tę kwestię pod uwagę i weryfikować rzeczywisty stan prawny pojazdu innymi dostępnymi metodami.