Ubezpieczeniem obowiązkowym objęty jest tylko budynek gospodarstwa rolnego

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynkiem jest natomiast taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków obejmuje zatem m.in. fundamenty, mury, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy oraz instalacje. Nie obejmuje ono natomiast mienia ruchomego, o czym często się zapomina. Wszelkie zatem ruchomości, w tym maszyny i sprzęt gospodarstwa mogą podlegać ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. Zakres obowiązkowego ubezpieczania budynków w przypadkach skrajnych nie nastręcza problemów. Z uwagi jednak na pewną otwartość definicji budynku zawartej w prawie budowlanym,  na etapie szacowania szkody pojawiają się równie często odmienne zdania co do zakresu ubezpieczenia i tego czy pewne stałe elementy budynku również podlegają szacowaniu na etapie ustalania odszkodowania. Z praktyki, wiele zależy przy tym od stanu faktycznego danego przypadku i właściwej argumentacji co do kwalifikacji danego elementu budynku jako objętego ubezpieczeniem obowiązkowym.