1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe ma być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te dotyczą także innych dokumentów, które należy sporządzać w postaci elektronicznej i znakować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Niniejsze przekłada się jednocześnie na aspekt postępowania likwidacyjnego, gdzie również obowiązują powyższe zasady. Z drugiej strony wielość i tempo zmian w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o KRS powoduje naturalnie pewną niespójność z przepisami kodeksu spółek handlowych. Fakt ten wymaga zatem pewnej próby praktycznej co do tego, jak sądy rejestrowe będą reagowały na wnioski składane przez spółki w postępowaniuCzytaj dalej →

Na przedmiotowym blogu dzielimy się czasem z Państwem informacjami odnośnie najciekawszych,  prowadzonych przez nas spraw. Miło mi zatem poinformować, że sukcesem dla mojego Klienta zakończyła się sprawa o uchylenie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nakładającej na niego  obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych. Klient wpisany był do CEIDG, jednak działalności gospodarczej faktycznie nie prowadził. Obalenie domniemania prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z widniejącym wpisem w CEIDG, wymagało przy tym pełnego zaangażowania i właściwego prowadzenia postępowania dowodowego. Istotę zagadnienia prezentuje poniższy tekst, oparty jeszcze na przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zastąpionej przez ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej „Ustawa”) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarcząCzytaj dalej →