1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Zgodnie z nowym art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe ma być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zmiany te dotyczą także innych dokumentów, które należy sporządzać w postaci elektronicznej i znakować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Niniejsze przekłada się jednocześnie na aspekt postępowania likwidacyjnego, gdzie również obowiązują powyższe zasady. Z drugiej strony wielość i tempo zmian w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o KRS powoduje naturalnie pewną niespójność z przepisami kodeksu spółek handlowych. Fakt ten wymaga zatem pewnej próby praktycznej co do tego, jak sądy rejestrowe będą reagowały na wnioski składane przez spółki w postępowaniuCzytaj dalej →

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 28 listopada 2014 r. Przedmiotowa nowelizacja umożliwiła m.in., po spełnieniu określonych warunków, wszczęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem nowelizacji było stworzenie podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku oraz tych, które ze względu na różnorodne komplikacje ich sytuacji faktyczno-prawnej nie miały możliwości doprowadzenia do wykreślenia podmiotu w trybie zwykłym tj. po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania likwidacyjnego. Mimo tego, że od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o KRS minęło już sporo czasu, wykreślenie podmiotu w trybie nowej procedury nie jest łatwe. Sądy Rejestrowe bardzo uważnie weryfikują bowiem to, czy chęć skorzystania z nowych (uproszczonych i tanich) rozwiązań nie jest nadużyciem zmierzającym do obejścia przepisów dotyczącychCzytaj dalej →