Sąd Najwyższy rozstrzygnie w jaki sposób i w jakim czasie rodzice mogą odrzucić spadek należący do dziecka (III CZP 102/17)

Sądu Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnie w jaki sposób i w jakim czasie rodzice mogą odrzucić spadek należący do dziecka. W tej ważnej kwestii występują bowiem rozbieżności w wykładni prawa orzecznictwa Sądu Najwyższego. Powiększony skład Sądu Najwyższego wypowie się w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych:

  1. Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu 101 § 3 k.r.o.?
  2. Czy – w przypadku oceny, iż w danym stanie faktycznym oświadczenie w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – złożenie do sądu przez rodziców wniosku o zezwolenie na złożenie stosownego oświadczenia nie ma wpływu na bieg terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c., czy też ma wpływ na bieg przedmiotowego terminu wobec dopuszczalności zastosowania analogii z przepisów normujących bieg terminu przedawnienia?
  3. W przypadku przyjęcia, że złożenie do sądu opiekuńczego wniosku o zezwolenie na złożenie oświadczenia na podstawie art. 1015 § 1 k.c. ma wpływ na bieg terminu określonego w tym przepisie, to czy polega ono na tym, że:
  • następuje zawieszenie biegu terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym, albo
  • następuje przerwanie biegu tego terminu, albo
  • termin nie biegnie od chwili złożenia do sądu opiekuńczego wskazanego wniosku do chwili uprawomocnienia się postanowienia sąd opiekuńczego zezwalającego na złożenie oświadczenia o określonej treści oraz w czasie niezbędnym do złożenia oświadczenia bez nieuzasadnionej zwłoki, chyba że wskazany termin, uwzględniając czas trwania postępowania opiekuńczego, jeszcze nie upłynął; wtedy złożenie oświadczenia może nastąpić w dowolnej chwili, przed upływem szczęściu miesięcy od dowiedzenia się przez przedstawiciela ustawowego o tytule powołania do spadku?

Zagadnienie to jest doniosłe społecznie. Chodzi tu bowiem o ochronę małoletniego przez odpowiedzialnością za długi spadkowe. Przedstawiciele ustawowi dziecka powinni mieć jednolite i jasne stanowisko, w jaki sposób i w jakim czasie mogą odrzucić spadek w przypadku, gdy długi spadku znacznie przewyższają jego aktywa. O rozstrzygnięciu Sądu Najwyższego będziemy informować.