Sądu Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnie w jaki sposób i w jakim czasie rodzice mogą odrzucić spadek należący do dziecka. W tej ważnej kwestii występują bowiem rozbieżności w wykładni prawa orzecznictwa Sądu Najwyższego. Powiększony skład Sądu Najwyższego wypowie się w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych: Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu 101 § 3 k.r.o.? Czy – w przypadku oceny, iż w danym stanie faktycznym oświadczenie w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – złożenie do sąduCzytaj dalej →