Wspólnota mieszkaniowa. Gdy sąsiad nie ogrzewa mieszkania

Sąd Apelacyjny w Łodzi, w wyroku z dnia  21 września  2015  r. (I ACa 248/15) wskazał, że prawo własności nie jest prawem absolutnym i doznaje ograniczeń wynikających choćby z przepisu art. 140 k.c. Z przepisu tego wynika, że granice prawa własności wyznaczają ustawy, zasady współżycia społecznego oraz społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Sprawa, w której zapadło przedmiotowe orzeczenie toczyła się w związku z zaskarżeniem uchwały wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej regulaminu rozliczeń, w którym zobowiązano wszystkich jej członków  do ponoszenia kosztów zużycia centralnego ogrzewania stanowiących równowartość minimum 10 GJ na lokal w  sezonie grzewczym. Sąd uznał, że uchwała taka nie narusza prawa. Nie jest bowiem akceptowalne zaprzestanie czy znaczne ograniczenie ogrzewania przez właściciela własnego lokalu, a tym samym korzystanie z ciepła generowanego przez lokale sąsiednie lub ciepło części wspólnych.