Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu także należą się odsetki

Zgodnie z art. 481 § 1 kc jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (zobacz https://www.kancelariakarp.pl/blog/odsetki-od-odszkodowania-opodatkowane-pit/ oraz https://www.kancelariakarp.pl/blog/od-kiedy-naleza-sie-odsetki-za-opoznienie-w-zaplacie-przez-ubezpieczyciela-odszkodowania-za-szkode-w-budynku-gospodarstwa-rolnego/) Nowością od dnia 7 listopada 2019 r., kiedy to nastąpiła obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, jest to, że odsetki należą się również od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu. Zgodnie z art. 98 § 11 kpc od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu – za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty. W doktrynie wskazuje się, że odsetki wskazane w niniejszym przepisie należą się z mocy samego prawa i nie wymagają zasądzenia przez sąd. Oznacza to, że może je naliczyć również komornik. Celem wprowadzenia przedmiotowej regulacji jest przede wszystkim zmobilizowanie dłużnika do szybszego wykonania wydanego wyroku, który oprócz obowiązku odsetkowego od sumy głównej jest również zobowiązany do zapłaty odsetek od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu. W następstwie dodania art. 98  § 11 kpc niezbędna stała się również nowelizacja Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Nowelizując to Rozporządzenie dodano m.in. przepis wskazujący, że jeżeli orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, w treści klauzuli wykonalności wskazuje się datę, z jaką orzeczenie się uprawomocniło (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności). Wskazać należy także, że zgodnie z dodanym art. 98 §  12 kpc w szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek strony, która w toku procesu poniosła szczególnie wysoki wydatek podlegający zwrotowi, sąd może przyznać jej odsetki przewidziane w § 11 od kwoty równej temu wydatkowi za czas od dnia jego poniesienia przez stronę do dnia zapłaty.