Firma osoby fizycznej

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest oznaczeniem, które identyfikuje przedsiębiorcę, a nie prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

Obowiązkowym elementem firmy jest imię przedsiębiorcy. W firmie można umieścić tylko jedno imię. Nie ma ponadto możliwości włączenia do firmy imienia, które ma status imienia na gruncie prawa wewnętrznego kościoła albo innego związku wyznaniowego. W przypadku obywateli polskich, w firmie może znaleźć się zatem tylko to imię, które wpisane jest w aktach stanu cywilnego. Nie jest koniecznie jednocześnie, aby było to imię wpisane w aktach stanu cywilnego jako pierwsze. W firmie powinno znaleźć się to spośród imion wpisanych do akt stanu cywilnego, które lepiej identyfikuje przedsiębiorcę, co w praktyce oznacza, że będzie to imię, które jest przez przedsiębiorcę częściej używane.

Drugi obowiązkowy element firmy stanowi nazwisko przedsiębiorcy. Nazwisko składające się z dwóch lub większej ilości członów powinno być umieszczone firmie w takiej właśnie postaci. W firmie powinny znaleźć się także wszystkie elementy, które stanowią integralną część nazwiska (np.: de”, „du”, „van  der”, „von”, „zu”, „auf”).

Pełne brzmienie imienia i nazwiska przedsiębiorcy stanowi obowiązkowy komponent firmy osoby fizycznej. Nie wchodzi tym samym w grę skrót imienia, czy podanie pierwszej jego litery. Nie ma natomiast przeszkód, żeby w firmie najpierw umieścić nazwisko przedsiębiorcy, a następnie jego imię. Jeśli natomiast nazwisko ma postać imienia, to wskazane jest, aby w firmie najpierw było usytuowane imię, a następnie nazwisko mające postać imienia. Pisownia imienia i nazwiska musi być zgodna z pisownią urzędową, co w przypadku imion i nazwisk wyrażonych w innym języku niż łaciński, może być czasami kłopotliwe (np. w języku chińskim).

Oprócz imienia i nazwiska w firmie osoby fizycznej mogą znaleźć się także elementy fakultatywne. Dodatkiem fakultatywnym może być pseudonim, określenie wskazujące na przedmiot prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności lub miejsce jej prowadzenia, a także „inne określenie dowolnie obrane”. Pseudonim, który ma postać imienia może być elementem dodatkowym firmy tylko wtedy, gdy będzie ujęty w cudzysłów lub w inny sposób oznaczony, aby wiadomym było, że jest to pseudonim, a nie właściwe imię przedsiębiorcy. „Określenie dowolnie obrane” natomiast, nie oznacza zupełnej swobody w kształtowaniu firmy. Na straży prawidłowości konstruowania dodatków stoją zasady prawa firmowego, w tym w szczególności zasada prawdziwości.