Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest oznaczeniem, które identyfikuje przedsiębiorcę, a nie prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Obowiązkowym elementem firmy jest imię przedsiębiorcy. W firmie można umieścić tylko jedno imię. Nie ma ponadto możliwości włączenia do firmy imienia, które ma status imienia na gruncie prawa wewnętrznego kościoła albo innego związku wyznaniowego. W przypadku obywateli polskich, w firmie może znaleźć się zatem tylko to imię, które wpisane jest w aktach stanu cywilnego. Nie jest koniecznie jednocześnie, aby było to imię wpisane w aktach stanu cywilnego jako pierwsze. W firmie powinno znaleźć się to spośród imion wpisanych do akt stanu cywilnego,Czytaj dalej →

Dowód z zeznań świadków jest często stosowanym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Poza nielicznymi wyłączeniami wskazanymi w procedurze cywilnej, każda osoba fizyczna ma zdolność do tego, żeby być świadkiem. Osoba wezwana przez sąd w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania. Obowiązek ten przejawia się w konieczności: stawienia się w sądzie (z wyłączeniem osób dotkniętych chorobą lub kalectwem, których przesłuchanie odbywa się w miejscu gdzie przebywają, jeżeli nie mogą tego miejsca opuścić), złożenia przyrzeczenia oraz zeznawania w zgodzie z prawdą. Osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie. Nie zmienia tej okoliczności fakt przysługującego świadkowi prawa do odmowy zeznań czy też brak wiadomości w przedmiocie tematu dowodowego objętego postępowaniem. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę w wysokości do trzech tysięcy złotych, przy czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownegoCzytaj dalej →