Postępowanie pojednawcze („postępowanie”) jest postępowaniem sądowym prowadzonym przed wniesieniem pozwu, którego celem jest rozwiązanie sporu w drodze ugody. Kodeks postępowania cywilnego ukształtował postępowanie pojednawcze jako postępowanie samodzielne, które może (lecz nie musi) poprzedzać proces i fakultatywne w tym znaczeniu, że inicjatywa jego wszczęcia zależy od woli zainteresowanej strony, co oznacza, że nie może być ono wszczęte z urzędu. Postępowanie ma liczne zalety. Przede wszystkim jest ono postępowaniem do maksimum odformalizowanym. Postępowanie jest dopuszczalne we wszystkich sprawach cywilnych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych, za wyjątkiem tych, których charakter na to nie zezwala (np. rozwód). Postępowanie inicjuje się poprzez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, w którym strona zwięźle przedstawia sporne zagadnienie. Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 40 zł (w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10Czytaj dalej →

Często stosowaną klauzulą w ubezpieczeniach na życie jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku, a kierowca prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Nie zawsze jednak kierowanie pojazdem bez uprawnień, przy zastrzeżeniu takiej klauzuli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, oznacza utratę odszkodowania. Rozpatrywana przed sądem sprawa dotyczyła wypłaty odszkodowania z polisy na życie kierującego, który poniósł śmierć w wypadku motocyklowym i który jednocześnie nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Powołany do sprawy biegły stwierdził jednak, że przyczyną wypadku był stan nawierzchni drogi i brak właściwej informacji ostrzegającej przed głębokimi koleinami. To zatem nie brak uprawnień do kierowania pojazdem był przyczyną wypadku i śmierci kierującego, a zły stan drogi i niewłaściwe na niej oznaczenia. Sąd pierwszej instancji odmówił co prawda wypłaty odszkodowania, jednak w instancji odwoławczej Sąd uznał, że w przedmiotowym stanie faktycznym ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłatyCzytaj dalej →

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (art. 805 kodeksu cywilnego). Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może byćCzytaj dalej →