Czynności wyjaśniające uregulowane w dziale VII kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (dalej „kpw”) mają na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebranie danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku (art. 54 § 1 kpw). Ich prowadzenie jest obligatoryjne i należy je w miarę możliwości podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca. Zgodnie z art. 4 § 1 kpw obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrońcy o czym należy go pouczyć. Zgodnie z art. 4 § 2 kpw prawo, o którym mowa w § 1 przysługuje również osobie określonej w art. 54 § 6 z chwilą przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień. Osobę tę należy pouczyć o przysługującym jej prawie. Przepisy art. 21-24Czytaj dalej →