Dowód z zeznań świadków jest często stosowanym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Poza nielicznymi wyłączeniami wskazanymi w procedurze cywilnej, każda osoba fizyczna ma zdolność do tego, żeby być świadkiem. Osoba wezwana przez sąd w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania. Obowiązek ten przejawia się w konieczności: stawienia się w sądzie (z wyłączeniem osób dotkniętych chorobą lub kalectwem, których przesłuchanie odbywa się w miejscu gdzie przebywają, jeżeli nie mogą tego miejsca opuścić), złożenia przyrzeczenia oraz zeznawania w zgodzie z prawdą. Osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie. Nie zmienia tej okoliczności fakt przysługującego świadkowi prawa do odmowy zeznań czy też brak wiadomości w przedmiocie tematu dowodowego objętego postępowaniem. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę w wysokości do trzech tysięcy złotych, przy czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa może zarządzić jegoCzytaj dalej →