Kancelaria

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

Ilu jest właścicieli pojazdu? – historiapojazdu.gov.pl

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.  Nabywca może go jednak zbyć na rzecz kolejnej osoby przed upływem 30 dniowego terminu bez jego zawiadamiania. Kolejny następca prawny może ponownie

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęty jest tylko budynek gospodarstwa rolnego

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynkiem jest natomiast taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków obejmuje zatem m.in. fundamenty,

Zakres ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dalej jako „Ustawa”). Rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub

Postępowanie pojednawcze (ugoda sądowa)

Postępowanie pojednawcze („postępowanie”) jest postępowaniem sądowym prowadzonym przed wniesieniem pozwu, którego celem jest rozwiązanie sporu w drodze ugody. Kodeks postępowania cywilnego ukształtował postępowanie pojednawcze jako postępowanie samodzielne, które może (lecz nie musi) poprzedzać proces i fakultatywne w tym znaczeniu, że inicjatywa jego wszczęcia zależy od woli zainteresowanej strony, co oznacza,