Kancelaria

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

Odszkodowanie a stopień zużycia technicznego budynku rolniczego

Wracając do bardzo istotnej kwestii ustalania wysokości szkody w budynkach rolniczych, w myśl art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa”), wysokość szkody ustala się, z uwzględnieniem art. 69, na podstawie: cenników stosowanych przez zakład

Regres zakładu ubezpieczeń przy ubezpieczeniu OC

W myśl art. 23 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa”), posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („OC”) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu. Z ubezpieczenia OC

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym

Zgodnie z art. 148 § 1 kpc jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sądowe są jawne, a sąd orzekający rozpoznaje sprawy na rozprawie. W § 2 wskazuje się natomiast, że sąd może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę także wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Zmiana wartości przedmiotu sporu a koszty zastępstwa procesowego

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj. Dz. U. 2018.265) i odpowiednio Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800), w razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej