Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczajacym 30 dni starostę o nabyciu pojazdu.  Nabywca może go jednak zbyć na rzecz kolejnej osoby przed upływem 30 dniowego terminu bez jego zawiadamiania. Kolejny następca prawny może ponownie przenieść własność pojazdu na rzecz dalszej osoby również nie dokonując jego przerejestrowania. Słowem, pojazd może prawnie i bez naruszenia przepisu przechodzić z jednego na kolejnego nabywcę bez obowiązku zgłoszenia.  Ostatni właściciel, który zgłosi wreszcie nabycie pojazdu do starosty, będzie zobowiązany przedstawić mu ciągłość umów dokumentujących przenoszenie własności, tak, aby możliwym było wpisanie tego ostatniego właściciela jako uprawnionego do dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu. Przedstawiając powyższe obrazowo można wskazać na taki przykład, gdzie podmiot A (np. firmaCzytaj dalej →

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynkiem jest natomiast taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków obejmuje zatem m.in. fundamenty, mury, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy, schody, balkony, dachy oraz instalacje. Nie obejmuje ono natomiast mienia ruchomego, o czym często się zapomina. Wszelkie zatem ruchomości, w tym maszyny i sprzęt gospodarstwa mogą podlegać ubezpieczeniu na zasadzie dobrowolności. Zakres obowiązkowego ubezpieczania budynków w przypadkach skrajnych nie nastręcza problemów. Z uwagi jednak na pewną otwartość definicji budynku zawartej w prawie budowlanym,  na etapie szacowania szkody pojawiają się równie często odmienne zdania co do zakresu ubezpieczenia i tego czy pewne stałe elementy budynkuCzytaj dalej →