Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:


Prawo cywilne

 • Sporządzanie i negocjowanie umów tak nazwanych jak i nienazwanych, dostosowanych w pełni do potrzeb Klienta
 • Sporządzanie projektów listów intencyjnych, porozumień, ugód
 • Pomoc w zawieraniu kontraktów handlowych
 • Udział w negocjacjach z kontrahentami
 • Prowadzenie w pełnym zakresie spraw wynikających z niewykonania, bądź nienależytego wykonania umów

 • Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu szkód na mieniu i osobie
 • Sprawy z zakresu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • Sprawy z zakresu naruszenia dóbr osobistych

 • Pomoc prawna przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości
 • Prowadzenie spraw o zasiedzenie
 • Rozwiązywanie sporów między współwłaścicielami nieruchomości
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości
 • Umowy z zakresu ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – hipoteki, użytkowania, służebności

Kompleksowa obsługa w zakresie windykacji należności począwszy od wstępnych negocjacji z dłużnikiem, dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, na komorniczej egzekucji kończąc

 • Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem testamentowym i ustawowym
 • Prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku oraz działem spadku
 • Prowadzenie spraw o zachowek

Prawo rodzinne

Prowadzenie spraw małżeńskich dotyczących: zawarcia małżeństwa, małżeńskich ustrojów majątkowych oraz ustania małżeństwa (rozwód, separacja, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa)

Prawo pracy

 • Sporządzanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów wewnętrznych zakładu pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zwolnień grupowych
 • Reprezentacja przed sądem zarówno pracodawcy jak i pracownika w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Prawo korporacyjne

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie rejestracji i likwidacji spółek
 • Sporządzanie projektów umów, statutów, aktów założycielskich spółek
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Pomoc w uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i koncesji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Bieżąca obsługa spółek, w tym obsługa organów spółek – zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia
 • Sporządzanie opinii, umów i innych dokumentów związanych z bieżącą działalnością spółek
 • Reprezentacja przed sądem we wszelkich relacjach łączących spółkę z osobami trzecimi oraz spółkę ze wspólnikami

Procedura cywilna

W działalności Kancelarii szczególny nacisk kładziemy na zagadnienia związane procedurą cywilną. Sprawne poruszanie się w zawiłościach postępowania cywilnego jest kluczem do realizacji praw wynikających z prawa materialnego. Można mieć bowiem ogólnie pojętą rację, jednak przegrać sprawę z uwagi na błędy proceduralne. Odwrotnie, można stać na przegranej pozycji, jednak przy umiejętnym poruszaniu się w zawiłościach procedury zakończyć sprawę sukcesem. Dlatego ta właśnie dziedzina stanowi szczególne źródło naszych zainteresowań.

 

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • stałą oraz doraźną obsługę prawną przedsiębiorców i osób fizycznych
 • sporządzanie: opinii prawnych, pism procesowych, umów, innych dokumentów prawnych
 • windykację należności
 • uczestnictwo w negocjacjach oraz mediacji
 • reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, organami administracji publicznej oraz w postępowaniach egzekucyjnych